Privacyverklaring

Privacyverklaring en Disclaimer

Parels van Schiedam

De Bibliotheek Schiedam, gevestigd aan Vijgensteeg 2 3111 PT Schiedam, is eindverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de website Parels van Schiedam zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.debibliotheekschiedam.nl
Vijgensteeg 2 3111 PT Schiedam
0107146300

Bunjamin Ucal is de Functionaris Gegevensbescherming van Parels van Schiedam.
Hij is te bereiken via bucal@debibliotheekschiedam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Bibliotheek Schiedam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via de website Parels van Schiedam. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Parels van Schiedam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar in het geval van deelname aan Wijkcultuurklassen. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via cultuureducatie@debibliotheekschiedam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Parels van Schiedam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •  Het afhandelen van jouw betaling in het geval van betaalde diensten
 •  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 •  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 •  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 •  Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 •  Om goederen en diensten bij je af te leveren

 Geautomatiseerde besluitvorming

De Bibliotheek Schiedam neemt via de website Parels van Schiedam nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Bibliotheek Schiedam) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Parels van Schiedam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren als bewaartermijn voor persoonsgegevens:

4 jaar of zodra u een verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens bij ons indient.

Delen van persoonsgegevens met derden

Parels van Schiedam verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Parels van Schiedam gebruikt alleen technische en functionele en analytische cookies. Deze cookies maken geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming

gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar cultuureducatie@debibliotheekschiedam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan

het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Parels van Schiedam zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Parels van Schiedam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Parels van Schiedam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via cultuureducatie@debibliotheekschiedam.nl

Disclaimer Parels van Schiedam

Wij doen ons uiterste best om actuele en juiste informatie te tonen op de website. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich daarbij tot activiteiten, die wij zelf uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor juiste informatievoorziening over activiteiten door derden (aanbieders) ligt volledig bij de betreffende aanbieder. Wel hebben wij een monitoringrol van waaruit wij juiste en actuele informatievoorziening bewaken. Bij onduidelijkheden of onjuistheden graag mailen naar cultuureducatie@debibliotheekschiedam.nl